Bekijk hier de algemene voorwaarden van Build my Business, onderdeel van Bloggers and Brands.

Algemene voorwaarden Build my Business.

Artikel 1. Algemeen

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

• Opdrachtnemer: De gebruiker van deze algemene voorwaarden. Opdrachtnemer handelt onder de namen Build my Business en/of Kaya-Quintana Broekhuijsen. Opdrachtnemer is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 27360063.

• Opdrachtgever: de natuurlijke – of rechtspersoon die met Opdrachtnemer een overeenkomst aangaat of aan wie Opdrachtnemer een offerte heeft uitgebracht waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

 1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst en op alle werkzaamheden en/of feitelijke rechtsbetrekkingen van Opdrachtnemer. Het door de Opdrachtgever zonder commentaar aanvaarden van een offerte of opdrachtbevestiging waarop naar deze voorwaarden wordt verwezen geldt als instemming met de toepassing van deze algemene voorwaarden. Afwijking van deze algemene voorwaarden is alleen mogelijk indien partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk vooraf zijn overeengekomen.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op overeenkomsten waarbij Opdrachtnemer ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst derden betrekt.
 3. Toepasselijkheid van enige door de Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Dergelijke toepassing kan alleen geldig plaats hebben indien partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk en vooraf overeen komen.
 4. Indien Opdrachtnemer gedurende korte of langere tijd geen strikte naleving van deze algemene voorwaarden eist, laat dit onverlet het recht van Opdrachtnemer om alsnog directe en strikte naleving te eisen.
 5. Eventuele nietige of vernietigde bepaling(en) zullen worden vervangen door nieuwe, rechtens toelaatbare bepaling(en) die stroken met het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en).
 6. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Indien de Opdrachtgever een wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

Artikel 2. Offertes en overeenkomsten

 1. Offertes van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend en zoveel mogelijk van een termijn voorzien. Indien een offerte niet van een termijn is voorzien bedraagt de termijn voor acceptatie veertien dagen.
 2. Opdrachtnemer kan niet aan zijn offerte worden gehouden indiende Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. Aanvaarding van een offerte met afwijking op (al dan niet onder geschikte) punten is niet mogelijk.
 4. Een samengestelde offerte verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 5. Gemaakte (mondelinge) afspraken binden Opdrachtnemer vanaf het moment dat deze schriftelijk door Opdrachtnemer zijn bevestigd of vanaf het moment dat Opdrachtnemer met instemming van de Opdrachtgever een aanvang met de uitvoeringshandelingen heeft gemaakt.
 6. Overeenkomsten kunnen tevens digitaal op rechtsgeldige tot stand komen middels Moneybird.
 7. De omvang van de verplichtingen van Opdrachtnemer wordt uitsluitend bepaald door hetgeen schriftelijk is bevestigd in de overeenkomst, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen. Opdrachten dienen vergezeld te gaan van een duidelijke, schriftelijke omschrijving van de aard van de opdracht. Wijzigingen zijn voor Opdrachtnemer pas bindend indien deze schriftelijk door hem zijn bevestigd.

Artikel 3. Prijzen, facturering en betaling

 1. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief BTW en andere door de overheid opgelegde of op te leggen heffingen, belastingen of premies en eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder reis- en verblijfkosten, verzendkosten en administratiekosten.
 2. Bij een contractuele loop tijd van meer dan een jaar behoudt Opdrachtnemer het recht jaarlijks de tarieven, de dienstverlening en/of de voorwaarden aan te passen; Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever hierover tijdig informeren.
 3. Facturen dienen binnen 14 dagen na factuur datum voldaan te worden. Betaling geschiedt in euro’s middels overmaking op een door Opdrachtnemer aangewezen bank- of girorekening. Bezwaren tegen de hoogte van facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
 4. Indien partijen voorafgaande betaling overeenkomen, dient de betaling binnen te zijn vóór aanvang van de uitvoering. Opdrachtnemer is bevoegd de aanvang van de uitvoering op te schorten indien de betaling nog niet binnen is.
 5. Indien de Opdrachtgever niet binnen de termijn van 14 dagen heeft betaald, is Opdrachtnemer gerechtigd, nadat hij de Opdrachtgever ten minste een maal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten, vanaf de vervaldag van de factuur aan de Opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening. Bovendien komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening – in en buiten rechte – voor rekening van de Opdrachtgever.
 6. Opdrachtnemer heeft het retentierecht op alle zich onder haar bevindende gegevens, papieren en andere goederen, tot aan het moment waarop de Opdrachtgever al hetgeen hij aan Opdrachtnemer verschuldigd is heeft voldaan.
 7. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van Opdrachtnemer en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Opdrachtnemer staat ervoor in dat de werkzaamheden op vakbekwamewijze en naar beste inzicht en vermogen zullen worden uitgevoerd. De overeenkomst tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever is uitsluitend te definiëren als een inspanningsverplichting. Opdrachtnemer geeft aan geen enkele garantie te kunnen geven voor wat betreft het resultaat.
 2. Ten behoeve van de uitvoering van eenovereenkomst zal de Opdrachtgever Opdrachtnemer steeds volledige medewerking verlenen, tijdig alle nuttige en nodige informatie, dan wel de toegang hiertoe, verschaffen en zorgen voor de in redelijkheid benodigde faciliteiten. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie niet tijdig aan Opdrachtnemer is verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven bij Opdrachtgever in rekening te brengen. Een eventueel overeengekomen uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever alle benodigde informatie en gegevens aan Opdrachtnemer ter beschikking heeft gesteld. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 3. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk met behulp van derden te laten uitvoeren. Welke derden dit zullen zijn is ter keus aan Opdrachtnemer. Opdrachtnemer zal hierbij waar redelijkerwijs mogelijk rekening houden met de wensen van Opdrachtgever.
 4. Opdrachtnemer zal zorgvuldig omgaan met betrekking tot zaken die haar door of vanwege de Opdrachtgever zijn toevertrouwd, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in verband daarmee zoals bijvoorbeeld voor het verloren gaan, beschadiging, vernietiging of vermissing van goederen die haar door of vanwege de Opdrachtgever zijn toevertrouwd. De Opdrachtgever wordt geacht de in dit artikel bedoelde goederen voor eigen rekening en risico afdoende te hebben verzekerd.
 1. Opdrachtnemer toetst haar werkzaamheden aan algemeen geldende wettelijke regelingen en normen en in de branche algemeen geldende regels en gebruiken. De eindverantwoordelijkheid voor de inhoud van communicatieve uitingen in het kader van de uitvoering van een opdracht berust bij de Opdrachtgever. Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden.
 2. Indien de overeenkomst bestaat uit het schrijven danwel publiceren van advertorials/teksten met promotionele doeleinden, dan is Opdrachtnemer (of de partij aan wie Opdrachtnemer de invulling van de opdracht heeft uitbesteed) wettelijk verplicht om dit kenbaar te maken aan de lezer. Bij een dergelijke tekst zal een tekst als ‘gesponsorde tekst’ of ‘promotie’ weergegeven worden. Dit geldt voor alle soorten uitingen die een promotioneel karakter hebben.
 3. Opdrachtnemer is gerechtigd deovereenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 5. Levering

 1. Leveringstermijnen in offertes, bevestiging en of overeenkomsten worden naar beste weten vastgesteld maar zijn voor Opdrachtnemer nooit fatale termijnen.
 2. Opdrachtnemer verbindt zich de overeengekomen werkzaamheden met zorgen zonder vertraging uit te voeren. Als de oplevering wordt vertraagd door:
  • extra of toegevoegd werk;
  • instructies van de Opdrachtgever buiten de specificaties van de opdracht;
  • verzuim van de Opdrachtgever in de nakoming van de contractvoorwaarden of andereafspraken met Opdrachtnemer;
  • iedere oorzaak die buiten de redelijke controle van Opdrachtnemer ligt;kan Opdrachtnemer niet aansprakelijk worden gesteld voor de opgetreden vertraging en voorenige schade die de Opdrachtgever als gevolg daarvan lijdt.
 3. Na levering van de eerste versie heeft Opdrachtgever tweemaal de gelegenheid tot het doorgeven van aanpassingen/wijzigen. Indien Opdrachtgever na de tweede ronde van revisies nog niet tevreden is, dient Opdrachtgever voor de aanvullende werkzaamheden het uurtarief van Opdrachtnemer te betalen, tenzij het feit dat Opdrachtgever niet tevreden is volledig te wijten is aan Opdrachtnemer.

Artikel 6. Rechten van intellectueel eigendom

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde zaken zoals teksten, reclame-uitingen, adviezen, ontwerpen, documentatie, offertes of afbeeldingen berusten uitsluitend bij Opdrachtnemer of diens licentiegevers.
 2. Met betrekking tot de in lid 1 omschreven zaken verkrijgt Opdrachtgever uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die hem middels deze voorwaarden en de gesloten overeenkomst worden toegekend. De verstrekte gebruiksrechten zijn niet overdraagbaar. Het is de Opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en elke in het kader van de opdracht aan de Opdrachtgever verstrekte licentie komt te vervallen:

• vanaf het moment dat de Opdrachtgever zijn (betalings-)verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, tenzij de tekortkoming van de Opdrachtgever in het licht van de gehele opdracht van ondergeschikte betekenis is;

• indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, tenzij de gevolgen hiervan in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid.

3. Opdrachtnemer is gerechtigd het in opdracht vervaardig de te signeren. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om enige signering te verwijderen of te wijzigen. Opdrachtnemer heeft, met inachtneming van de belangen van de Opdrachtgever, de vrijheid om het resultaat van de overeenkomst te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

Artikel 7. Geheimhouding

 1. Het is partijen niet toegestaan om informatie, die vertrouwelijk van aardis c.q. zou kunnen zijn, aan derden die niet betrokken zijn bij de overeenkomst te verstrekken of om die informatie aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor deze verkregen werd. Ten aanzien van dergelijke informatie geldt voor alle partijen een geheimhoudingsplicht.
 2. Informatie geldt als vertrouwelijk indien dit door eender partijen is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 3. Een uit zondering op de in de bovenstaande leden omschreven verplichtin ggeldt ten aanzien van:
 • De eigen werknemers van partij en dan slechts aan die werknemers die de informatie dienen te kennen;
 • Derden die door Opdrachtnemer betrokken worden bij de uitvoering van de overeenkomst;
 • De accountants van partij, de inspecteur van belastingen en derden die de rechtmatige taak of verplichting hebben om de zaken van partij te kennen en in dat geval slechts voor zover die informatie nodig is voor het vervullen van een dergelijke taak of verplichting.
 1. Indien Opdrachtnemer derde nbetrekt bij de uitvoering van de overeenkomst ,zal Opdrachtnemer de verplichtingen op grond van dit artikel ook aan deze derden opleggen.
 2. De in dit artikel omschreven verplichtingen met betrekking tot geheimhouding gelden zowel gedurende de looptijd van de overeenkomst als na afloop daarvan.

Artikel 8. Personeel

 1. Zolang een opdracht wordt uitgevoerd en gedurende één jaar na levering of beëindiging van een opdracht, zal het iedere partij verboden zijn om – direct of indirect – enige arbeids- of andere samenwerkingsovereenkomst aan te gaan met een persoon die bij de opdracht uit hoofde van de andere partij betrokken was.
 2. Deze bepaling ook van toepassing met betrekking tot derden die door Opdrachtnemer betrokken worden bij de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 9. Annulering, ontbinding en opschorting

 1. Behoudens in de gevallen waarin deze voorwaarden voorzien, is een Opdrachtgever niet gerechtigd een eenmaal gesloten overeenkomst te annuleren, tenzij Opdrachtnemer met annulering instemt.
 2. Indien er voor een opdracht een opzegtermijn van toepassing is(bijvoorbeeld bij langdurige overeenkomsten), staat deze opzegtermijn weergegeven in de oorspronkelijke offerte. Indien dit niet het geval is, is de standaard opzegtermijn van twee maanden van toepassing.
 3. Een Opdrachtgever kan een overeenkomst annuleren, voordat Opdrachtnemer begonnen is met de uitvoering ervan, als de Opdrachtgever de hierdoor ontstane schade vergoedt. De schade kan in ieder geval bestaan uit gereserveerde arbeidstijd.
 4. Indien de Opdrachtgever een opdracht met toestemming van Opdrachtnemer annuleert, terwijl Opdrachtnemer al begonnen is met de uitvoering van de opdracht, is de Opdrachtgever gehouden alle tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren te vergoeden.
 5. Indien de Opdrachtgever de opdracht annuleert, is hij voorts verplicht Opdrachtnemer te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht.
 1. Opdrachtnemer is gerechtigd, door een enkele schriftelijke mededeling, elke met een Opdrachtgever gesloten overeenkomst te ontbinden indien blijkt dat de Opdrachtgever informatie heeft achtergehouden op basis waarvan Opdrachtnemer, indien hij met deze informatie bekend was geweest, de overeenkomst niet, of niet onder dezelfde voorwaarden zou zijn aangegaan of indien achteraf blijkt dat onjuiste informatie door een Opdrachtgever werd verstrekt. In dat geval worden vorderingen van Opdrachtnemer, zonder sommatie of ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst direct opeisbaar.
 2. Elk der partijen heeft het recht, onverminderd hetgeen overigens ten deze wordt bepaald, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring aan de wederpartij zodra faillissement, surséance van betaling van-, en/of beslaglegging onder de betreffende partij dreigt of daadwerkelijk plaatsvindt of indien de onderneming van één der partijen wordt geliquideerd, Nederland metterwoon verlaat of haar huidige activiteiten staakt. In dat geval worden vorderingen van Opdrachtnemer zonder sommatie of ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst direct opeisbaar.
 3. Onverminderd hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald, is ieder der partijen gerechtigd een overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden indien de andere partij, ook na schriftelijke sommatie met een redelijke termijn voor correctie, in gebreke blijft aan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst te voldoen.
 4. Onverminderd zijn wettelijke opschortingsrechten zal Opdrachtnemer in geval van toerekenbare tekortkoming van de Opdrachtgever met betrekking tot diens betalingsverplichting, of wanneer de vrees bestaat dat Opdrachtgever te kort zal zijn schieten in zijn betalingsverplichting, ook het recht hebben de gesloten overeenkomst op te schorten, of deze geheel of ten dele, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden, zulks te zijner keuze. In zulks geval ontstaat geen recht op schadevergoeding voor de Opdrachtgever.

Artikel 10. Overmacht

 1. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de Opdrachtgever gehouden aan diens verplichtingen jegens Opdrachtnemer tot aan dat moment te voldoen. Opdrachtnemer is gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet – voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Opdrachtnemer of van derden daaronder begrepen. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Opdrachtnemer zijn verbintenis had moeten nakomen.

Artikel 11. Aansprakelijkheid, vrijwaring

 1. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade veroorzaakt door een toerekenbare tekortkoming van Opdrachtnemer in de nakoming van enige op haar rustende wezenlijke verplichting jegens de Opdrachtgever.
 2. Voorbedrijfs-gevolg-of in directe schade of schade als gevolg van overmacht is Opdrachtnemer in geen geval aansprakelijk, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer of haar leidinggevende ondergeschikten.
 3. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer jegens de Opdrachtgever is te allen tijde beperkt tot het honorarium dat aan Opdrachtnemer toekomt voor het gedeelte van de uitgevoerde opdracht waarop de schade betrekking heeft.
 4. De Opdrachtgever heeft als inhoudelijk deskundige de plicht om het geleverde te controleren op onjuistheden, fouten, afwijkingen, onzorgvuldigheden en gebreken. Na acceptatie aanvaardt de Opdrachtgever alle aansprakelijkheden die daaruit voortvloeien.
 5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor onjuistheden, fouten, afwijkingen, onzorgvuldigheden of gebreken die de Opdrachtgever niet heeft opgemerkt in geaccepteerde producten. Het product van Opdrachtnemer geldt in elk geval als geaccepteerd, als de Opdrachtgever het in gebruik heeft genomen, het bewerkt of verwerkt heeft, aan derde heeft geleverd of in gebruik heeft gegeven, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.
 6. Opdrachtnemer kan nadrukkelijk niet aansprakelijk zijn voorschade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 7. Veelwerkzaamheden van Opdrachtnemer hebben te maken met het internet en socialmedia. Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk zijn voor reacties en berichten van derden (bijvoorbeeld klanten) die verspreid worden via het internet of via de social media kanalen van Opdrachtgever.
 8. OpdrachtgevervrijwaartOpdrachtnemertegenallevorderingenvanderdendieverbandhouden met of voortvloeien uit de tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever bestaande rechtsbetrekking.

Artikel 12. Klachten

 1. Eventuele klachten dienen binnen 10 werkdagen na factuurdatum gemotiveerd en schriftelijk bij Opdrachtnemer ingediend te worden.
 2. Indien een klacht naar oordeel van Opdrachtnemer gegrond is, zal Opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer kan aantonen dat dit voor hem zinloos is geworden. In zulks geval, of indien het alsnog verrichten van de werkzaamheden feitelijk onmogelijk is geworden, zullen partijen in overleg treden omtrent de gevolgen hiervan. In ieder geval zal Opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 11 van deze algemene voorwaarden.
 3. KlachtenschortendebetalingsverplichtingvandeOpdrachtgevernietop.

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter.

 1. Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn is Nederlands recht van toepassing.
 2. AllegeschillentussenOpdrachtnemerendeOpdrachtgeverdiemochtenontstaanenwaarover niet in onderling overleg een oplossing kan worden bereikt, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag. Niettemin hebben partijen het recht het geschil voor te leggen aan een onafhankelijk arbitrage-instituut.

Door verlening van de opdracht aan Opdrachtnemer verklaart de Opdrachtgever op de hoogte zijn van en in te stemmen met deze algemene voorwaarden.